İmam Gazali Yaşamı ve Eserleri

Konu, 'Genel Konular' kısmında Murat tarafından paylaşıldı.

 1. Murat

  Murat Admin

  1058 Tarihinde doğan Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed el-Gazali 19 Aralık 1111 tarihinde vefat etmiştir. İranlı olan büyük İslam alimi, mutasavvıfı vemüderrisi. Lâkabları, Hüccet-ül-İslam ve Zeyüddin’dir. Genel olarak El Gazali ve İmam Gazali isimleriyle tanınmıştır.

  [caption id="attachment_389" align="alignleft" width="226"]imam-gazali-yasami-ve-eserleri/imam_gazali_kimdir/" 389"> Imam_Gazali_Kimdir-226x300.gif Büyük İslam Alimlerinden İmam Gazali

  Gazali Hicri 450 (Miladi 1058) yılında Horasan'ın Tus şehrinde doğmuştur. İlk öğrenimini Tus şehrinde Ahmed b. Muhammed er-Razikâni’den, daha sonra Cürcan şehrine giderek Ebû Nasr el-İsmaili’den eğitim görmüş daha sonra 28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesi’nde ilim öğrenimi görmüş, itikadi düşünce olarak Ebu Hasan Eş'ari’den ve ameli görüş olarak ise Şafii etkilenmiştir. Hocası İmam-i Harameyn Abdülmelik el-Cüveyni1085 yılında ölünce Nişabur’dan Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri Nizamülmülk’ün yanına gider. Nizamülmülk'ün huzurunda olan bir toplantıda verdiği cevaplarla diğer bilginlerden üstünlüğünü kanıtlayınca 1091 yılında Bağdat’taki Nizamiye Medresesi'nin Baş Müderrisliği’ne tayin edilir. Burada geniş bilgisi ve yetiştirdiği kalabalık öğrenci topluluğuyla kısa sürede ün ve saygınlık kazandı. Bir zaman ders veremeyecek ölçüde ruhsal bunalıma düştü. Bu bunalım Gazali'nin Sufizm'e yönelmesinde etkili oldu. Tasavvuf alanındaki hocası olan Ebu Ali Farmedi'nin etkisiyle bu alana daha çok önem verdi.Tasavvufa olan ilgisinden ve Hacc'a gitmek istemesinden dolayı medresedeki görevini bırakarak 1095 yılında Bağdat'tan ayrılarak Şam'a gitti.<sup id="cite_ref-1">[1] Şam da iki yıl kaldıktan sonra 1097 yılında Hac'a gitti. Bu davranışını dinsel gerekleri tam olarak yerine getirememesine bağlayanlar olduğu gibi Nizamül Mülk'ün öldürülmesine duyduğu üzüntünün neden olduğunu öne sürenler de vardır. Hac görevi sonrasında Şam'a döndü ve buradan Bağdat yoluylaTus'a geçti. Şam ve Tus'ta bulunduğu sürede tefekkür ve uzlet yaşamı sürdü ve tasavvuf alanında oldukça ileri bir aşamaya geldi. Bağdat'tan ayrılışından on bir yıl sonra 1106 yılında Nizamül Mülk’ün oğlu Fahrül Mülk'ün ricası üzerine Nişabur Nizamiye Medresesinde tekrar eğitim vermeye başladı. Burada kısa süre sonra Tus'a dönerek yaptırdığı Tekke'de müritleriyle birlikte Sufi yaşamı sürdü. Gazali 1111 (Hicri 505) yılında doğum yeri olan Tus şehrinde vefat etti.
  İmam Gazalinin Başlıca Eserleri Şunlardır.

  İhyau Ulumi'd Din
  El İktisad fi'l İtikad
  Tehafütü'l Felasife
  El münkız mine'd Dalal
  Makaasidü'l Felasife
  El Mustafa
  Kimya-i Saadet
  El Kıstasü'l Müstakim
  Bidayetü'l Hidaye
  Miyarül İlim
  Mihekkun Nazar
  Mişkatü’l Envar
  Tefsir u Yakuti’t Te’vil
  Cevahir’ül Kur’an
  El Basıt
  El Vasit
  Maksaadü’l–Esna fi Şerhi’l-Esmaü’l Hüsna
  Makaasıd Maznun’ü Bih la Gayri Ehlih
  El Veciz
  Mizanü’l Amel
  Faysal ül-tefrika beyne’l –İslam ve’z-zendeka
  Fedâih-ul-Bâtıniyye
  İlcam ül-avam an İlm il-kelam
  El Mustazhiri
  Er-Redd ül-cemil Ala Sarih
  Kitab ül-erbain
  Minhac ül-abidin
  Eyyühe’l Veled
  Mükâşefetü'l-Kulûb
  Nasihatü’l Müluk
  Ed-Dürc
  Mafsalü’l Hilaf
  Hüccetü’l Hak
   
 2. Abdullah

  Abdullah Admin

  İmam Gazalinin ölüm tarihi çok simetrik 1111
   

Sayfayı Paylaş